Szanując prawa naszych klientów oraz respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych działając zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informujemy, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SOMAR Krzysztof Sołtysiak, Marek Sołtysiak Spółka Jawna, ul. Poznańska 117, 62-800 Kalisz, tel. 62 764 33 95, somarkalisz@wp.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.